2.jpg
hrc statuten tarieven regels
HRC STATUTEN Hieronder volgt een korte samenvatting van de voor de leden belangrijkste artikelen uit de statuten van de HRC. Indien gewenst kunt u bij het bestuur een kopie van de officiële volledige statuten opvragen. Indien hieronder wordt gesproken over ALV wordt daarmee de Algemene Leden Vergadering bedoeld.

Art. 4. Verenigingsjaar
 1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalender jaar
Art. 5. Lidmaatschap
 1. Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet toelating door het bestuur kan de ALV alsnog tot toelating besluiten.
 2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht hun adres en wijzigingen daarin onverwijld aan het bestuur mede te delen.
Art. 6. Contributie
 1. Leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de algemene leden vergadering.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
 3. Er zal geen restitutie plaatsvinden van betaalde lesgelden. In bepaalde gevallen en na schriftelijke opgaaf van reden kan hierop door het bestuur van de HRC een uitzondering gemaakt worden.
 4. Volledig lesgeld is verschuldigd in het geval dat een lid start met de lessen in de eerste helft van het kwartaal. Er is echter 50% aan lesgeld verschuldigd in het geval de lessen worden aangevangen in de tweede helft van het kwartaal.
Art. 7. Einde van het lidmaatschap, schorsing.
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • door de overlijden van het lid,
  • door opzegging door het lid,
  • door opzegging door de vereniging,
  • door ontzetting,
  • door beeindiging van het lidmaatschap van de Federatie of van de bond.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes weken, met dien verstande dat:
  • Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een ander rechtsvorm of tot fusie;
  • een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen van geldelijke aard - zijn verzwaard hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, een erelidmaatschap uitgezonderd, geschiedt door het bestuur; opzegging van een erelidmaatschap geschiedt door de ALV. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging als in dit lid bedoeld geschiedt met onmiddellijke ingang.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 7 lid 2, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de ALV. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 7. Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap eindigt door het verlopen van die termijn.

Naast bovenvermelde artikelen uit de statuten van de HRC zijn er nog een aantal belangrijke regels:
 • Indien u wilt stoppen met de clublessen of meer of minder wilt gaan rijden, dus van tariefgroep wilt veranderen, dient u dit voor het einde van het kwartaal schriftelijk te melden aan het secretariaat.
 • Indien u uw startkaart bij de KNHS wenst op te zeggen, dient dat uiterlijk 2 maanden voor het einde van het jaar te gebeuren (vóór 1 november), ook door middel van een schriftelijke melding aan het secretariaat.
 • Voor alles hier boven genoemd, geldt dat afmeldingen die te laat binnenkomen pas aan het eind van de volgende periode (kwartaal of jaar) in behandeling genomen worden. De clublessen worden dan het volgende kwartaal gewoon in rekening gebracht. Uw startkaart zal het volgende jaar ook gewoon worden doorberekend. Op tijd uw wijzigingen doorgeven dus!
Copyright 2007 - 2017 © De Hilversumse Rijclub. All rights reserved.